Nieuws

RUSTYCO Reactor !!
Nieuwe reactor maakt bouten los die ECHT vast zitten !!
Ik ga op vakantie en neem mee......
Veilig op weg in Europa !!

Huva Webshop
Huva Webshop

Huva Bandenshop
Huva Bandenshop

Ik Wil onderdelen.nl
online shop

Diagnose Expert
Diagnose Expert

Ik Wil onderdelen.nl
online catalogus

BPW the quality factor
BPW

SAF
SAF

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 

Huva Automaterialen

Meerheide 2

5521 DZ Eersel

 

Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: Huva Bladel: 17059505

                                                                                                                      Huva Eersel: 17059506

 

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, waaronder alle overeenkomsten tot uitvoering van montage-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden van Huva Automaterialen Bladel B.V. gevestigd te Bladel en van Huva Eersel B.V. gevestigd te Eersel en van hierna te noemen “Huva”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
  1. Indien Huva op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Huva op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
  2. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Huva dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

 

Artikel 2:             Overeenkomsten

 

 1. Mondelinge afspraken binden Huva eerst nadat deze schriftelijk door Huva zijn bevestigd dan wel zodra Huva met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Huva bindend.
 3. Indien Huva verantwoordingsstaten - zoals verantwoordingsstaten voor de materiaalkosten alsmede voor de door Huva gewerkte uren - hanteert, vormen deze verantwoordingsstaten een wezenlijk onderdeel van de (mondelinge) overeen­komst.

 

Artikel 3:             Aanbiedingen, offertes

 

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Huva zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Huva het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
 2. De door Huva gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Huva niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
 5. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten..
 6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Huva hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van capaciteiten, kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Huva zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van Huva en dienen op eerste verzoek van Huva te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  1. a.   Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Huva gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Huva en/of  haar toeleveranciers c.q. door haar ingeschakelde derden in werking treden dan is Huva gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

      b.               Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4:             Inschakeling derden

 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Huva het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Huva.

 

Artikel 5:             Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  1. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Huva gewenste vorm aan Huva ter beschikking worden gesteld;
  2.             de zaken waaraan Huva werkzaamheden dient te verrichten op het overeengekomen tijdstip aan Huva ter beschikking worden gesteld.
  3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Huva voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
  4. Huva zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.
  5. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Huva bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter montage c.q. reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van Huva bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
  6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Huva gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 6:             Levering, leveringstermijnen

 

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Huva haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Huva per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Huva verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Huva te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Huva is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van Huva is, maar voor rekening van de consument.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Huva zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Huva in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Huva uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Huva het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Huva is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

10.  Huva is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

 

 

 

Artikel 7:             Voortgang levering en uitvoering

 

 1. Huva kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen c.q. materialen worden eigendom van Huva, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het laatste geval dient de wederpartij deze onderdelen c.q. materialen gelijktijdig met de oplevering van de zaken c.q. na beëindiging van de verrichte werkzaamheden in ontvangst te nemen.
 3. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Huva niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Huva gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten - waaronder eventuele opslagkosten voor reeds geleverde zaken die door de wederpartij niet worden afgehaald - aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Huva niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Huva met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Huva zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Huva heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Huva verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 5. Alle onkosten welke door Huva worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 8:             Emballage

 

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van Huva en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
 2. Huva is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. Huva is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door Huva bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is Huva gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Huva kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

 

Artikel 9:             Prijzen c.q. tarieven werkzaamheden

 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen.
 2. Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het voor Huva gebruikelijke uurtarief alsmede op grond van de door Huva gemaakte materiaalkosten.
 3. De door Huva gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit materiaalkosten, verwijderingsbijdragen, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 4. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de installatie-, reparatie- c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien de bij benadering opgegeven prijs voor de reparatie met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient Huva contact met de wederpartij op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

 

Artikel 10:          Meer- en minderwerk

 

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Huva en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
  1. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen.
  3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 11:          Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 

 1. Indien de overeenkomst het verrichten van werkzaamheden betreft, zoals montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, is Huva gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is en de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk c.q. voornoemde zaak heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en de voornoemde zaak gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Huva.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht, hebben geen invloed op het afgerond zijn van de door Huva verrichte en met de wederpartij overeengekomen werkzaamheden c.q. de oplevering hiervan.
 5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. aan de - in het kader van de verrichte werkzaamheden - geleverde onderdelen constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 12:          Reclames en retourzendingen

 

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Huva te worden gemeld.
 2. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden - dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Huva te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan Huva te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Huva kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. De bestelde zaken worden in de bij Huva voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Huva.
 5. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleuren, maten etc. kunnen geen grond voor reclame opleveren.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Huva dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Huva indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Huva te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

10.  Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.

 

Artikel 13:          Aansprakelijkheid en garantie  

 

 1. Huva kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Huva, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Huva, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Huva, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Huva in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Huva hiervoor verzekerd is.
 5. Huva staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
 6. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Huva zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 7. Huva garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
 8. Zo door Huva geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Huva zal de wederpartij hierover informeren.
 9. Huva staat niet in voor eventuele verklaringen c.q. toezeggingen van de fabrikant van de geleverde zaak.

10.  Zo door Huva geleverde zaken door de fabrikant niet van een garantie zijn voorzien, zal Huva op deze zaken 3 maanden garantie geven.

11.  Huva verleent op door haar verrichte reparaties drie maanden garantie, mits de gerepareerde zaak normaal is gebruikt. Deze garantie omvat het binnen de normale werktijden van Huva kosteloos opnieuw uitvoeren van de reparatie.

12.  In alle gevallen waarin een beroep op garantie wordt gedaan uit hoofde van verkoop c..q. reparatie dient de wederpartij op verzoek van Huva de afleveringsbon c.q. de reparatienota te overleggen, althans aan te kunnen tonen wanneer de levering c.q. de reparatie heeft plaatsgevonden.

13.  De wederpartij verliest diens rechten jegens Huva, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Huva tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a.   voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Huva strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

 1. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Huva zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 2. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Huva;
 3. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huva;
 4. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

 

Artikel 14:          Betaling

 

 1. Betaling dient à contant bij levering plaats te vinden, dan wel na toezending van een factuur. Indien een factuur wordt verzonden dient betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  1. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  2. Ter keuze van Huva kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  3. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Huva bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Huva het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
  4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   1. a.   Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Huva heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 1. zal de wederpartij aan Huva een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
 2. zal de wederpartij, na daartoe door Huva te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 3. heeft Huva het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Huva zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

b.   Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

Artikel 15:          Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Huva behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens Huva heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval Huva een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Huva vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht Huva terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Huva heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Huva te bewaren.
 6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Huva ter inzage te geven.

 

Artikel 16:          Pand

 

 1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Huva heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
  1. de zaken aan derden in onderpand te geven;
 2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Huva kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Huva op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 1. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
 2. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

 

Artikel 17:          Retentierecht

 

 1. Huva is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die ter montage c.q. onderhoud c.q. reparatie onder het beheer van Huva vallen op te schorten indien en zolang:
  1. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
  2. de wederpartij de kosten van eerdere door Huva verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
  3. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Huva niet of niet in zijn geheel voldoet.
  4. Huva is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

 

 

Artikel 18:          Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Huva gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 1. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
 2. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 3. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 4. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

Artikel 19:          Overmacht

 

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Huva gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Huva, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Huva.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Huva tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

 

Artikel 20:          Ontbinding, annulering, opzegging

 

 1. a.   De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

b.   Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

 1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Huva een door Huva nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Huva te vergoeden. Huva is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Huva ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 21:          Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen Huva en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Huva, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Huva de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Huva is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat Huva aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van Huva zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Huva gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 31 oktober 2008